Prosperpolder

Beschrijving

Het Prosperpolder natuurgebied is een mix van slikken en schorren als ook uitgestrekte rietvelden.  Het gebied ligt tussen de Nederlandse Hedwigepolder en het Land van Saeftinghe.

Leefgebied

Grasland, Wetland

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Open landschap

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Blauwe Kiekendief
Wulp
Baardman
Baardman
Brandgans
Brandgans
Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Grauwe-Gans
Grauwe Gans
Kolgans
Kolgans
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Nijlgans
Bergeend
Slobeend
Slobeend
Krakeend 2
Krakeend
Smient
Smient
Wintertaling
Wintertaling
Kuifeend (1)
Kuifeend
Scholekster
Scholekster
Kievit
Kievit
Rosse Grutto
Rosse Grutto
Grutto
Grutto
Kemphaan
Kemphaan
Bonte Strandloper
Watersnip
Tureluur
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Zwartkopmeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Aalscholver
Aalscholver
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Lepelaar
Lepelaar
Buizerd
Buizerd
Velduil
Torenvalk
Torenvalk
Veldleeuwerik
Rietzanger
Rietzanger
Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
Sprinkhaanzanger
Grasmus
Grasmus
Blauwborst
Roodborsttapuit
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Graspieper
Vink
Vink
Keep
Putter
Rietgors
Rietgors