Polders van Kruibeke

Beschrijving

De polders van Kruibeke is een afwisselend landschap van slikken en schorren en weilanden. In de winter zijn er minder vogels dan in de rest van het jaar, maar dan heb je kans om wat meer zeldzame vogels te zien zoals Klapekster en Bouwmees. In het voorjaar is er al meer te zien. 

Leefgebied

Bos, Rivier, Wetland

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Vlak

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Ijsvogel
Ijsvogel
Lepelaar
Lepelaar
Woudaap
Visarend
Klapekster
Grauwe-Gans
Grauwe Gans
Slobeend
Slobeend
Kuifeend (1)
Kuifeend
Wintertaling
Wintertaling
Wilde Eend
Wilde Eend
Krakeend 2
Krakeend
Kolgans
Kolgans
Bergeend
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Brandgans
Brandgans
Nijlgans
Fazant
Dodaars
Dodaars
Fuut
Fuut
Houtduif
Houtduif
Meerkoet
Meerkoet
Waterhoen
Waterral
Kluut
Kluut
Scholekster
Scholekster
Kievit
Kievit
Oeverloper
Oeverloper
Witgat
Witgat
Watersnip
Kemphaan
Kemphaan
Wulp
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Visdief
Visdief
Aalscholver
Aalscholver
Kwak
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Purperreiger
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Roerdomp
Wespendief
Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Sperwer
Sperwer
Havik
Havik
Buizerd
Buizerd
Bosuil
Bosuil
Ransuil
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Groene Specht
Groene Specht
Torenvalk
Torenvalk
Boomvalk
Boomvalk
Kauw
Zwarte Kraai
Gaai
Gaai
Pimpelmees
Pimpelmees
Koolmees
Koolmees
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Fitis
Fitis
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Staartmees
Staartmees
Zwartkop
Zwartkop
Goudhaan
Goudhaan
Boomklever
Boomklever
Boomkruiper
Winterkoning
Blauwborst
Grote Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart