Het Zwin

Beschrijving

Het Zwin is gedurende het hele jaar een bezoekje waard. Je kan er zo’n 100 soorten broedvogels terugvinden. Ook kan je door de ligging langs de kust trekvogels spotten tijdens de lente wat het een uitgelezen moment maakt om vogels te spotten in dit gebied. 

Leefgebied

Bos, Strand, Meer, Rietvelden, Zee, Duinen

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Zanderig, Open landschap, Vlak

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Lepelaar
Lepelaar
Kleine Zilverreiger
Zwartkopmeeuw
Kluut
Kluut
Ooievaar
Grauwe-Gans
Grauwe Gans
Smient
Smient
Brilduiker
Kuifeend (1)
Kuifeend
Tafeleend
Tafeleend
Wintertaling
Wintertaling
Pijlstaart
Kolgans
Kolgans
Krakeend 2
Krakeend
Slobeend
Slobeend
Zomertaling
Bergeend
Nijlgans
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Brandgans
Brandgans
Dodaars
Dodaars
Fuut
Fuut
Zomertortel
Koekoek
Koekoek
Gierzwaluw
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Meerkoet
Scholekster
Scholekster
Kleine Plevier
Zilverplevier
Zilverplevier
Kievit
Kievit
Strandplevier
Witgat
Witgat
Houtsnip
Watersnip
Oeverloper
Oeverloper
Kleine Strandloper
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Bosruiter
Tureluur
Regenwulp
Regenwulp
Paarse Strandloper
Kemphaan
Kemphaan
Kanoet
Kanoet
Steenloper
Steenloper
Grutto
Grutto
Rosse Grutto
Rosse Grutto
Wulp
Bonte Strandloper
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Visdief
Visdief
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Pontische Meeuw
Geelpootmeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Aalscholver
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Purperreiger
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Visarend
Wespendief
Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Sperwer
Sperwer
Havik
Havik
Buizerd
Buizerd
Kerkuil
Bosuil
Bosuil
Ransuil
Velduil
Ijsvogel
Ijsvogel
Groene Specht
Groene Specht
Kleine Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Torenvalk
Torenvalk
Smelleken
Smelleken
Boomvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Slechtvalk
Gaai
Gaai
Kuifmees
Kuifmees
Zwarte Mees
Zwarte Mees
Strandleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Spotvogel
Spotvogel
Rietzanger
Rietzanger
Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
Sprinkhaanzanger
Huiszwaluw
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Fitis
Fitis
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Staartmees
Staartmees
Grasmus
Grasmus
Braamsluiper
Goudhaan
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Boomkruiper
Beflijster
Tapuit
Roodborsttapuit
Blauwborst
Paapje
Nachtegaal
Graspieper
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Goudvink
Kneu
Putter
Sijs
Ijsgors
Sneeuwgors
Rietgors
Rietgors