De Gavers Harelbeke

Beschrijving

De Gavers Harelbeke is een mix van bebossingen en recreatie. Centraal van het domein ligt een vijver wat zorgt voor enige diversiteit aan vogels die in dit gebied te vinden zijn. 

Leefgebied

Bos, struiken, vlakte

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Vlak

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Krakeend 2
Krakeend
Grote Zaagbek
Visdief
Visdief
Roerdomp
Sperwer
Sperwer
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Nijlgans
Wintertaling
Wintertaling
Tafeleend
Tafeleend
Kuifeend (1)
Kuifeend
Nonnetje
Nonnetje
Fazant
Patrijs
Patrijs
Dodaars
Dodaars
Fuut
Fuut
Houtduif
Houtduif
Gierzwaluw
Waterral
Waterhoen
Watersnip
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Aalscholver
Aalscholver
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Buizerd
Buizerd
Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht
Torenvalk
Torenvalk
Koolmees
Koolmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Rietzanger
Rietzanger
Fitis
Fitis
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Staartmees
Staartmees
Zwartkop
Zwartkop
Tuinfluiter
Tuinfluiter
Heggenmus
Rietgors
Rietgors
Oeverloper
Oeverloper
Meerkoet
Meerkoet