De Fonteintjes

Beschrijving

De Fonteintjes is een gebied met duinen afgewisseld met vochtige plaatsen. Die plaatsen bevatten zoet water dat grenst aan de zee wat op die manier de vogels aantrekt, zeker in het voorjaar. 

Leefgebied

Duinen, Zee, Strand

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Zanderig, Open landschap

Toegankelijkheid

Te voet

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Regenwulp
Regenwulp
Lepelaar
Lepelaar
Zwartkopmeeuw
Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Grauwe-Gans
Grauwe Gans
Brandgans
Brandgans
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Bergeend
Slobeend
Slobeend
Krakeend 2
Krakeend
Wintertaling
Wintertaling
Tafeleend
Tafeleend
Kuifeend (1)
Kuifeend
Koekoek
Koekoek
Waterral
Kluut
Kluut
Scholekster
Scholekster
Zilverplevier
Zilverplevier
Kievit
Kievit
Bontbekplevier
Kleine Plevier
Tureluur
Groenpootruiter
Watersnip
Oeverloper
Oeverloper
Witgat
Witgat
Bonte Strandloper
Kemphaan
Kemphaan
Grutto
Grutto
Rosse Grutto
Rosse Grutto
Wulp
Dwergstern
Visdief
Visdief
Grote Stern
Ooievaar
Aalscholver
Aalscholver
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Visarend
Smelleken
Smelleken
Boomvalk
Boomvalk
Rietzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
Sprinkhaanzanger
Zwartkop
Zwartkop
Braamsluiper
Grasmus
Grasmus
Beflijster
Nachtegaal
Tapuit
Gele Kwikstaart
Rietgors
Rietgors