Bourgoyen Ossemeersen

Beschrijving

De Bourgoyen Ossemeersen beschikt over een diversiteit aan water-habitats zoals een meer, oude rivier en rietlanden. Door de grote diversiteit is in dit gebied vaak een zeldzaamheid te vinden.

Leefgebied

Bos, Struiken, Meer, Weiland en Rivier

Wanneer hier vogels spotten?

Hele jaar

Omstandigheden

Grasland

Toegankelijkheid

Te voet, Fiets

Kaart

Welke vogels kan je hier zien?

Buidelmees
Blauwborst
Lepelaar
Lepelaar
Slechtvalk
Slechtvalk
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Grauwe-Gans
Grauwe Gans
Smient
Smient
Nonnetje
Nonnetje
Kuifeend (1)
Kuifeend
Tafeleend
Tafeleend
Brandgans
Brandgans
Pijlstaart
Wilde Eend
Wilde Eend
Wintertaling
Wintertaling
Krakeend 2
Krakeend
Zomertaling
Bergeend
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Roodhalsgans
Slobeend
Slobeend
Fazant
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Dodaars
Dodaars
Fuut
Fuut
Koekoek
Koekoek
Meerkoet
Meerkoet
Steltkluut
Steltkluut
Scholekster
Scholekster
Kievit
Kievit
Witgat
Witgat
Tureluur
Bosruiter
Grutto
Grutto
Wulp
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Visdief
Visdief
Aalscholver
Aalscholver
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
Sperwer
Sperwer
Buizerd
Buizerd
Ijsvogel
Ijsvogel
Gaai
Gaai
Pimpelmees
Pimpelmees
Koolmees
Koolmees
Baardman
Baardman
Spotvogel
Spotvogel
Rietzanger
Rietzanger
Keep
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Putter
Sijs
Rietgors
Rietgors